Shabu-shabu

Enjoy Shabu-shabu at home!

Carefully chosen and prepared for your Shabu-shabu cravings. 😊

30 results
in your cart
Sale
in your cart
in your cart
in your cart
Sold Out
in your cart
Sale
in your cart
in your cart
Sale
in your cart
in your cart
Sale
in your cart
Sale
in your cart
Sale
in your cart
Sale
in your cart